Viktig vasskraft i øvre Setesdal

Otra Kraft DA vart stifta som IS Øvre Otra. Øvre Otra har stått for utbygging av vasskraft
i øvre del av Otra vassdraget. Det har vorte bygt i 5 etappar.
VI er ein viktig arbeidsplass i øvre Setesdal og tilfører lokalsamfunnet midlar i form av
arbeidsplassar, aktivitet og skatteinntekter.